Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden proefshop ElexioShop

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Elexioshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Elexioshop gevestigd aan de Kruisweg 464 te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34255694;
 • klant: de natuurlijke of rechtspersoon die na zich te hebben geregistreerd gebruik maakt van een proefshop;
 • overeenkomst: het proefabonnement waarbij een proefshop gedurende een periode van 30 dagen door Elexioshop aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
 • proefshop: de door de klant beheerde demowebshop die Elexioshop via de website aan de klant ter beschikking stelt, zodat de klant kan testen of hij gebruik wil maken van de diensten van Elexioshop;
 • website: de website www.elexioshop.nl die door Elexioshop wordt beheerd.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de proefshop door de klant.
2.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Elexioshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Elexioshop en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid voor links op de website

3.1 De website kan links bevatten naar andere websites die niet door Elexioshop worden beheerd. Elexioshop kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Elexioshop kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 - Registratie

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de proefshop dient de klant zich via de website te registreren. Onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt Elexioshop de klant via de e-mail een bevestiging van de registratie.
4.2 De gebruikersnaam en het wachtwoord die nodig zijn om in te loggen op de website zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Elexioshop kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de klant. Elexioshop kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Elexioshop zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Elexioshop kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Elexioshop garandeert niet dat de proefshop zonder onderbrekingen zal werken.

Artikel 6 - Duur van de overeenkomst en licentieovereenkomst

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 30 dagen. Na het verstrijken van de looptijd heeft de klant de mogelijkheid om de proefshop om te zetten in een geheel werkende versie van de webshop. De kosten voor een dergelijke webshop staan duidelijk op de website van Elexioshop vermeld.
6.2 De proefshop wordt niet automatisch omgezet naar de betaalde versie van de webshop. Vlak voor het verstrijken van de looptijd zal contact met de klant worden opgenomen om na te vragen of de klant de proefshop wenst om te zetten naar een werkende webshop. Indien de klant dat wenst, dan zal de licentieovereenkomst naar de klant worden opgestuurd.
6.3 Na de beëindiging van de overeenkomst is de proefshop voor de klant niet meer beschikbaar. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij een back-up maakt van de gegevens die hij in de proefshop plaatst. Deze gegevens worden niet door Elexioshop bewaard.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant

7.1 Alle gegevens die de klant bij de registratie en gedurende de overeenkomst aan Elexioshop verstrekt dienen juist, volledig en actueel te zijn.
7.2 De klant vrijwaart Elexioshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.3 Indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, of de rechten van derden schendt, dan is Elexioshop gerechtigd de klant de toegang tot de proefshop te ontzeggen dan wel het account van de klant te blokkeren.

Artikel 8 - Oneigenlijk gebruik van de proefshop

8.1 De klant zal geen informatie met gebruikmaking van de proefshop verspreiden die:

 • in strijd is met nationale en/of internationale wetgeving;
 • in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 • de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
 • (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.

8.2 Het is de klant niet toegestaan:

 • producten via de proefshop aan te bieden waarvan het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, aanbieden en/of verkopen verboden is in Nederland;
 • producten via de proefshop aan te bieden die gestolen zijn;
 • producten via de proefshop aan te bieden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, merkproducten die niet echt zijn of gekopieerde cd’s of dvd’s;
 • de proefshop op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Elexioshop of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 9 - Proefshop

9.1 Via de website kan de klant gebruik maken van de proefshop.
9.2 Het gebruik van de proefshop is kosteloos.
9.3 Tijdens het gebruik van de proefshop kunnen geen bestellingen verwerkt worden. Er kunnen enkel bestellingen geplaatst worden om de werking van het systeem te testen.
9.4 Bovenaan de proefshop staat de melding dat het een demowebshop betreft en dat geplaatste bestellingen niet verwerkt worden.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Elexioshop of bij haar licentiegever. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Elexioshop mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
10.2 De klant verkrijgt slechts een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de proefshop.
10.3 De klant vrijwaart Elexioshop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op teksten, afbeeldingen, foto’s en dergelijke die de klant via de proefshop openbaar maakt/verspreidt/toegankelijk maakt.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en verjaring

11.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
11.2 Elexioshop streeft ernaar de proefshop 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de proefshop geeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie.
11.3 Elexioshop kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Elexioshop zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Elexioshop is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
11.4 Elexioshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elexioshop of haar ondergeschikten.
11.6 Alle aanspraken jegens Elexioshop die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Elexioshop zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 - Ontbinding en opschorting

12.1 Elexioshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Elexioshop omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
 • indien de klant in staat van faillissement verkeert;
 • ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Elexioshop is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Elexioshop geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 Elexioshop en de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 15 - Beveiliging en internet

15.1 Elexioshop zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Elexioshop kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16 - Diverse onderwerpen

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Elexioshop en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen Elexioshop en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Elexioshop is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.